Polish English French German


03.06.2020 Informacja

MM.

Informujemy, że od dnia 04.06.2020 roku, w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołczy, wznowiono, prowadzenie zajęć w ramach projektu pn.”Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”,(SPInKa).

W załączeniu harmonogram Szkolnego Punktu Informacji i Kariery od 04.06.2020 roku

Załączniki:
PlikOpisRozmiar pliku
Pobierz ten plik (doradztwo 001.jpg)doradztwo 001.jpg 295 kB
Pobierz ten plik (doradztwo 002.jpg)doradztwo 002.jpg 203 kB

Szkolny Punkt Informacji i Kariery – SPInKa

SuperUser.

MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE II W ZAKRESIE DORADZTWA ZAWODOWEGO

         W naszej szkole od 1 września 2017 roku realizowany jest projekt pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego”. Jednym z komponentów projektu jest wsparcie orientacji zawodowej uczniów szkół podstawowych i odziałów gimnazjalnych – przedsięwzięcie ma na celu zapewnienie dostępu do doradztwa edukacyjno-zawodowego dla wszystkich zainteresowanych uczniów obydwu szkół a w szczególności klas drugich, trzecich oraz siódmych tak, by ich wybory edukacyjne, a następnie kariera zawodowa wynikały z właściwego rozpoznania ich predyspozycji oraz sytuacji na rynku pracy. Utworzony został Szkolny Punkt Informacji i Kariery (SPInKa) umożliwiający realizację doradztwa edukacyjno – zawodowego dla uczniów, w ramach którego zapewniony jest dostęp do poradnictwa edukacyjno-zawodowego. Zadania w SPInKa realizuje  doradca zawodowy zatrudniony w szkole przez dyrektora szkoły celem realizacji zadań z zakresu doradztwo edukacyjno-zawodowego, który będzie posiadać kwalifikacje z zakresu doradztwa zawodowego.

Podstawowe warunki realizacji projektu:

 1. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” (MKZ II) w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 – 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.3 koordynacja kształcenia zawodowego uczniów w zakresie budowy systemu orientacji zawodowej dla gimnazjalistów w Małopolsce.
 2. Liderem projektu jest Województwo Małopolskie.
 3. Partnerami w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego są: partner koncepcyjno-merytoryczny Politechnika Krakowska – Centrum Pedagogiki i Psychologii (CPiP PK) oraz organy prowadzące szkoły z tereny województwa małopolskiego tj. gminy i powiaty.
 4. Miejscem realizacji projektu są szkoły z tereny województwa małopolskiego, których organy prowadzące zadeklarowały chęć udziału w projekcie i podpisały umowę partnerską.
 5. Czas trwania projektu 01.01.2016 – 31.12.2021.

Cel projektu:

Celem projektu MKZM II jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych, poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego oraz podniesienie u uczniów małopolskich gimnazjów zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

Zakres wsparcia projektowego:

 1. Zapewnienie uczniom gimnazjum pomocy doradcy zawodowego w planowaniu przyszłości edukacyjno – zawodowej poprzez utworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery.
 2. Umożliwienie uczniom szkoły poszerzenia wiedzy o zawodach i rynku pracy poprzez uczestnictwo w Targach Edukacyjnych pn. „Festiwal Zawodów w Małopolsce”.

Odbiorcy wsparcia, proces i kryteria rekrutacji:

 1. Wsparciem projektowym zostaną objęci uczniowie w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego tj. będą oni mieć możliwość udziału w zajęciach warsztatowych i konsultacjach indywidualnych organizowanych w ramach działalności Szkolnych Punktów Konsultacji i Kariery, które zostaną utworzone w każdej ze szkół uczestniczących w projekcie.
 2. Funkcjonowanie SPInKi będzie odbywało się według jednolitych standardów wypracowanych w projekcie przy uwzględnieniu indywidualnych potrzeb danej szkoły zidentyfikowanych w diagnozie potrzeb przygotowanej przez szkoły uczestniczące w projekcie.
 3. Rekrutacja uczestników do projektu będzie prowadzona w sposób bezstronny w oparciu o czytelne i jawne zasady w sposób uwzględniający równość szans, w tym równość płci.
 4. Rekrutacja uczniów w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego ma charakter zamknięty. Rekrutacja uczniów prowadzona jest przez każdego z Partnerów na terenie szkół, dla których jest on organem prowadzącym, a uczniowie objęci wsparciem przewidzianym w projekcie uczęszczają do jednej ze szkół. Rekrutacja uczniów odbywa się zgodnie z regulaminem rekrutacji, opracowanym przez Partnera, który określa zasady i warunki uczestnictwa w projekcie dla uczniów oraz wymagane dokumenty rekrutacyjne.

Uprawnienia i obowiązki uczestników projektu:

 1. Udział uczniów w projekcie jest bezpłatny.
 2. Zadeklarowanie przez ucznia uczestnictwa w projekcie jest zobowiązaniem ucznia do udziału w zajęciach grupowych z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego i konsultacjach indywidualnych w całym cyklu ich trwania oraz do prac (wspólnie z doradcą) nad Indywidualnym Planem Działania (IPD), który jest ostatnim etapem procesu doradczego. Po przygotowaniu IPD uczestnik/uczestniczka otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w projekcie.
 3. Uczestnicy projektu są zobowiązani każdorazowego potwierdzania swojej obecności na zajęciach i indywidualnych konsultacjach.
Załączniki:
PlikOpisRozmiar pliku
Pobierz ten plik (Harmonogram SPInKi (2).pdf)Harmonogram SPInKi (2).pdf 533 kB
Pobierz ten plik (Harmonogram SPInKi 2017.08.11 (4) (1).pdf)Harmonogram SPInKi 2017.08.11 (4) (1).pdf 371 kB

Szkolny Punkt Informacji i Kariery SPInKa

SuperUser.

W Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gołczy rozpocznie działalność Szkolny Punkt Informacji i Kariery SPInKa realizowany w ramach projektu "Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II", do którego przystąpiła Gmina Gołcza.

             

               Projekt jest współfinansowany ze środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w ramach  Regionalnego  Programu Operacyjnego  Województwa  Małopolskiego  na  lata  2014-2020.  Projekt  ma  na  celu przygotowanie  uczniów  do  świadomego  wyboru  zawodu  zgodnie z  ich  zainteresowaniami i  możliwościami,  dostarczanie  uczniom  informacji o  zawodach,  wymaganiach  rynku  pracy, o  systemie  szkolnictwa  ponadgimnazjalnego, także   poszerzenie  wiedzy   rodziców w  zakresie  doradztwa  edukacyjno-zawodowego. 

          Adresatami  działań podejmowanych w  ramach   SPInKi  są uczniowie  gimnazjum,  ich  rodzice  oraz  nauczyciele. Wsparcie  doradcze  polega  na  realizacji  warsztatów  w  klasach  I-II oraz  stworzeniem  Indywidualnego  Planu  Działań z  uczniami klas drugich i trzecich.

        Ponadto  doradca będzie prowadził  ogólnodostępne  dyżury  dla  uczniów,  rodziców, nauczycieli oraz  organizował  różne  formy aktywności  dla  uczniów  np.  wizyty  zawodoznawcze  na  Festiwalu  Zawodów.

         Udział w projekcie jest bezpłatny.

         W  dniach  od 01  czerwca do  14 czerwca  2017r.  wśród  uczniów  gimnazjum prowadzona będzie rekrutacja na zajęcia. Komisja rekrutacyjna dokona naboru uczestników projektu  do 22 czerwca 2017r.  zgodnie  z  regulaminem  rekrutacji.  Formularze zgłoszeniowe oraz regulamin projektu dostępne są u pedagoga szkolnego.

         Harmonogram działań Szkolnego Punktu Informacji i Kariery, terminy konsultacji indywidualnych  -  zostaną podane we wrześniu.

Szczegóły oraz dokumenty w załącznikach.                 

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
spgolcza@golcza.pl

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
spgolcza@golcza.pl

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
spgolcza@golcza.pl

KONTAKT

map4

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołczy,
Gołcza 107, 32-075 Gołcza.

Tel.: +48 (012)3886071
NIP: 682-12-27-185
spgolcza@golcza.pl